Oś.7624.I/10/10                                                                                  


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

Działając na podstawie art. 10  i  49 kodeks postępowania administracyjnego i art. 29, art.33,art. 63 ust.1 i 2 , art. 64 ust. 1 oraz art.65 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/
Podaję do publicznej wiadomości , że  Burmistrz  Ćmielowa  wydał postanowienie o  odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na  ,, Rewitalizacji miasta Ćmielów „
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Informujemy  również o możliwości  zapoznania się z postanowieniem RDOŚ  Kielce z dnia 05.10.2010r znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-377/10/kk  oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. z dnia 28.09.2010r znak: SE.V-4470/26/KCh/2010  w sprawie braku konieczności przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie 7 dni od daty wywieszenia ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Komitetów Osiedlowych)
-wywieszenie na słupach ogłoszeniowych w m. Ćmielów
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3.A/a