OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 30 marca 2011 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrzno – kablowej SN-15kV odgałęzienie Ćmielów Skała, stacji transformatorowej 15/0,4kV Ćmielów Skała, budowie nawiązań linią napowietrzną n/N do istniejącej linii napowietrznej n/N Ćmielów Kolejowa oraz budowie rozcięć istniejącej linii n/N
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 386, 384, 390, 400, 619, 2548, 2550, 2547, 2549, 2558, 2551, 2552, 2561, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559, 2560, 2536, 2615, 2562, 2563, 2564, 2604, 2565, 2567, 2566, 2603, 2605, 2606, 2607, 2613, 2614
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o z dnia 25 marca 2011r.
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia  18 kwietnia 2011r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.