INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁATACH SKARBOWYCH.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


od sporządzenia aktu małżeństwa                              -      84 zł.
od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł.
od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł.
od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną  do zawarcia związku małżeńskiego za granicą  - 38 zł.
od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego  - 24 zł.
od  pełnomocnictwa - 17 zł.
od innych czynności urzędu stanu cywilnego                              -   11 zł.
od wydania decyzji administracyjnej /transkrypcje/            -  50 zł.
od wydania decyzji administracyjnej /pozostałe/          -       39 zł.
zmiana imion i nazwisk                  -  37 zł.
ustalenie brzmienia pisowni imion i nazwisk          - 22 zł.
od sporządzenia testamentu urzędowego           -       22 zł.
poświadczenie zgodności od każdej strony  - 5 zł.


Zwolnienie z opłat:
1. Pierwsze trzy egzemplarze aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
2. Wydane do celów alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, nauki, dowodów osobistych, opieki społecznej.
3. Szczegółowe informacje o zwolnieniach zawarte są w ustawie o opłacie skarbowej i załączniku do niej.


Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40
lub na rachunek bankowy BS w Ożarowie, Oddział Ćmielów
nr: 35942300002002002480370001
Opłaty należy wnieść równocześnie z wnioskiem.