Symbol:
USC.5351.1

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Opłaty:
1. od sporządzenia protokołu o nazwisku - 11,00 zł
Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W CMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001

2. Oświadczenie męża matki o nadaniu dziecku jego nazwiska - zwolnione z opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:
Od ręki.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
1. Oświadczenie o nazwisku dziecka, którego rodzice są małżeństwem składa się jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach jakie małżonkowie będą nosili po ślubie. Jeżeli oświadczenie takie nie zostało złożone lub rodzice chcą zmienić poprzednio złożone oświadczenie jest to możliwe przy rejestracji pierwszego dziecka.
2. Dziecko, którego matka zawarła związek małżeński z mężczyzną który nie jest ojcem dziecka a nosi nazwisko matki, może na skutek zgodnych o świadczeń małżonków nosić nazwisko jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.
3. Podobnie wygląda sytuacja gdy ojciec dziecka zawiera małżeństwo z kobietą która nie jest matką jego dziecka.


Dokumenty
  • Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),

  • Odpis zupełny aktu urodzenia i odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli akty te zostały sporządzone poza USC Ćmielów.