Symbol:
USC.5351.3

Wydział:


Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.)
4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10 września 2000 r. (Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Opłaty:
Bez opłat.

Termin odpowiedzi:
Od ręki, po przyjęciu i podpisaniu oświadczenia.

Jeżeli dziecko nie urodziło się w gminie Ćmielów oświadczenie o uznaniu ojcostwa przesyła się do właściwego usc ze względu na miejsce urodzenia dziecka.


Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc, który pisemnie powiadomił o odmowie dokonania tej czynności.

Uwagi:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone, bądź gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, lub w sytuacji gdy uprawomocnił się wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa męża lub byłego męża matki.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed każdym kierownikiem usc, przed sądem opiekuńczym, a za granicą w polskim konsulacie.

Uznać można dziecko tylko do 18 roku życia.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można dokonać przed lub po urodzeniu dziecka.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rodziców nieletnich może nastąpić tylko w sądzie opiekuńczym.

Dziecko może nosić nazwisko takie jak rodzice postanowią; matki, ojca, łączone obojga rodziców.

Przy braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecko nosi nazwisko łączone matki i ojca.

Oświadczenie o uznaniu nie może zostać przyjęte w USC, gdy rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.

Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje.


Dokumenty
  • Zaświadczenia o ciąży lub karta ciąży,

  • Akt stanu cywilnego potwierdzający stan cywilny matki dziecka (odpis aktu urodzenia - panna, odpis aktu małżeństwa - rozwiedziona, w separacji, odpis aktu zgonu - wdowa, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza Ćmielowem,

  • Dokumenty stwierdzające tożsamość; dowód osobisty, paszport. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka już zarejestrowanego niezbędne są dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport) rodziców i odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko urodziło się poza gmina Ćmielów.