Symbol:
USC.5352.2

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 161, poz.1688 ze zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.09.2000r (Dz.U.Nr 98 poz. 1071 ze zm.).
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm)


Opłaty:
opłata od decyzji o sprostowaniu 39 zł

pełnomocnictwo 17 zł
(zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są; wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek).
Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W CMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc, w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
W akcie stanu cywilnego sprostować można jedynie oczywisty błąd pisarski.

Przed złożeniem wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie nastąpił, jakim dokumentem można go sprostować.

Błędne lub nieścisłe zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie (sąd rejonowy).


Dokumenty
  • Wniosek o sprostowanie

  • Odpisy zupełne aktu stanu cywilnego, będące podstawą do sprostowania; odpisy sporządzone w języku obcym przedkłada się wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

  • Pisemne pełnomocnictwo, jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika.