Symbol:
USC.5356

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
Art. 19 i art. 33 ust. 2a Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 8.12.1992 (Dz.U.Nr 90, poz. 450)
Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2007r Nr 151 poz.1075).


Opłaty:
Bez opłaty.

Termin odpowiedzi:
Od ręki.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie występuje.

Uwagi:
Medal z okazji "Złotych Godów" przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte w związku małżeńskim 50 lat. Dyplomami honorujemy również "60" i "70" rocznicę pożycia małżeńskiego - dot. mieszkańców gminy Ćmielów.

Zgłoszenia może dokonać każdy, kto chce zgłosić jubileuszową parę na uroczystość, za zgodą obydwojga małżonków.


Dokumenty
  • Odpis aktu małżeństwa jeżeli zawarte było poza Ćmielowem

  • Nr PESEL

  • Dowody stwierdzające tożsamość