Symbol:
USC.5352.2

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 161, poz.1688 ze zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.09.2000 r. (Dz. U.Nr 98 poz. 1071 ze.zm.).
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn.zm).


Opłaty:
Opłata 39 zł

Za pełnomocnictwo 17,00 zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
Uzupełnieniu podlega akt nie zawierający wszystkich wymaganych prawem danych. Uzupełnienia dokonuje się na podstawie aktów stanu cywilnego zawierających dane, których brak w akcie później sporządzonym.

Dokumenty
  • Wniosek o uzupełnienie aktu

  • Odpowiednie odpisy zupełne aktu stanu cywilnego, jeżeli nie zostały sporządzone w USC w Ćmielowie; odpisy sporządzone w języku obcym przedkłada się wraz z tłumaczeniem przysięgłym

  • Dowód opłaty skarbowej

  • Pisemne pełnomocnictwo, jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika.