Symbol:
USC.53551.11

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1. Umowy międzynarodowe o obrocie cywilno-prawnym.
2. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm),
3. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów , zaświadczeń i protokołów (Dz. U.Nr 136.poz.884,z późn.zm).
6. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Opłaty:
Za wpisanie rozwodu do aktu małżeństwa - 11 zł
Za pełnomocnictwo - 17,00 zł. (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są; wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Od 1 dnia do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc, w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
Z wnioskiem o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP należy wystąpić do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa czyli miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Wyrok rozwodowy, który zapadł po 1 lipca 2009 r. za granicą (nie dotyczy państw unii europejskiej) jest skuteczny na obszarze RP i podlega uznaniu z mocy prawa w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce sporządzenia aktu małżeństwa.

Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).


Dokumenty
  • Oryginał wyroku rozwodowego (państwa nie należącego do UE) zapadłego po 01.07.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym, Dokument stwierdzający że wyrok, jest prawomocny, chyba że prawomocność wynika z jego treści wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

  • W przypadku wyroku zaocznego dokument stwierdzający, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

  • Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP

  • Dokument stwierdzający tożsamości- (ważny dowód osobisty lub paszport)