Symbol:
USC.5351.11

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE.L. z 2003 r. nr 338, poz. 1) - rozporządzenia nie ratyfikowała Dania,
2.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
3.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136.poz.884,z późn.zm).
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Opłaty:
Za wpisanie wzmianki rozwodzie 11 zł
Za pełnomocnictwo 17,00 zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Od 1 dnia do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy - Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika usc, w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Uwagi:
Z wnioskiem o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego w jednym z krajów UE po 1 maja 2004 r., należy wystąpić do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa czyli sporządzenia aktu małżeństwa.

Ważne!
Dotyczy wszystkich państw UE za wyjątkiem Danii. Na Malcie nie orzeka się rozwodów.Dokumenty
  • Oryginał wyroku rozwodowego, który zapadł po 01.05.2004 r. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 27.11.2003 r. nr 2201/2003,z klauzulą prawomocności chyba że prawomocność wynika z treści wyroku) wraz z tłumaczeniem przysięgłym

  • Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich wydawane na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27.11.2003 r. nr 2201/2003 wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwo wydawane jest przez sąd, który orzekł rozwód

  • Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP

  • Dokument stwierdzający tożsamość-(ważny dowód osobisty lub paszport.