Symbol:
USC

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U,Nr 9,poz.59 ze.zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów , zaświadczeń i protokołów ( Dz.U.Nr 136.poz.884,z późn.zm).
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.9.2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
5.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Opłaty:
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
Za skrócenie terminu oczekiwania na ślub - 39zł
Za pełnomocnictwo - 17 zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są; wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Nupturienci uzgadniają termin zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi:
Strony winny zgłosić się na minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu (wymóg ustawowy) z stosownymi dokumentami. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym usc w kraju Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
1.Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
2.Nie posługujący się j. polskim cudzoziemiec załatwia wszystkie formalności (również ślub) w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka jakim się biegle posługuje.
3.Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem usc następuje po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w obecności świadków (dwóch). Świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia.
4.Tekst oświadczenia:" Świadomi praw i obowiązków, wynikających z faktu założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujący w związek małżeński i uczynimy wszystko by małżeństwo nasze było zgodne, trwałe i szczęśliwe." Złożenie owych oświadczeń następuje zgodnie z prawem z zachowaniem uroczystej formy, stojąc.
5.W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem USC (ale na terenie gminy Ćmielów).


Dokumenty
  • Cudzoziemiec winien dostarczyć: 1. Dokument urodzenia /oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym/. 2. Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument taki oprócz danych osobowych i stanu cywilnego cudzoziemca winien zawierać stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką. Po dokument należy zwrócić się do swojego urzędu stanu cywilnego lub swojej placówki dyplomatycznej znajdującej się na terenie Polski. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zwolnienie z wymogu przedłożenia takiego dokumentu. Zwolnienia wydają sądy rejonowe na wniosek cudzoziemca. 3. Ważny paszport - (obywatele UE ważny paszport albo dowód osobisty)

  • Strona będąca obywatelem Polski składa:: Panna/kawaler - dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport), skrócony odpis aktu urodzenia (dla urodzonych poza gminą Ćmielów). 2. Wdowa/wdowiec - dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport), skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza gminą Ćmielów/, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka /jeśli zgon został zarejestrowany poza Ćmielowem/. 3. Rozwiedziona/rozwiedziony - dokument stwierdzający tożsamość ( ważny dowód osobisty lub paszport), skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza gminą Ćmielów/, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli małżeństwo zawarte było poza Ćmielowem, bądź prawomocny wyrok rozwodowy. 4. Osoba nie posługująca się językiem polskim zgłasza się do urzędu stanu cywilnego - celem spisania zapewnienia jak również na sam ślub - w towarzystwie tłumacza przysięgłego takiego języka jakim się biegle posługuje. Jeżeli strony wnoszą o skrócenie okresu oczekiwania winny złożyć podanie z uzasadnieniem.

  • Dokumenty wymagane przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ceremonia ślubna). Dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport), osób zawierających związek małżeński i świadków. Świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia - świadek nie posługujący się językiem polskim stawia się w obecności tłumacza przysięgłego.