Symbol:
USC.5351

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów , zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136.poz.884,z późn.zm).
3.Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U,Nr 9,poz.59 ze zm.)
4.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.9.2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
5.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.).


Opłaty:
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
Za skrócenie terminu oczekiwania na ślub - 39 zł
Za pełnomocnictwo - 17zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są; wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)
Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001


Termin odpowiedzi:
Nupturienci uzgadniają termin zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi:
Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w usc wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów.

1. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo) może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

2. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem przeczytaj opis usługi -> Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

3. Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem usc w obecności świadków (dwóch), świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia.

4. Tekst oświadczenia: "Świadomi praw i obowiązków, wynikających z faktu założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujący w związek małżeński i uczynimy wszystko by małżeństwo nasze było zgodne, trwałe i szczęśliwe." Złożenie owych oświadczeń następuje zgodnie z prawem z zachowaniem uroczystej formy, stojąc.

5. W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem usc ( ale na terenie gminy Ćmielów).

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osób zainteresowanych - nupturientów.

1. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem strony, czyli zapewnieniem złożonym przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie
2. Pełnomocnictwo przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- za zezwoleniem sądu ( sąd rejonowy) -ślub, gdzie nieobecnego nupturienta zastępuje pełnomocnik. Zezwolenie sądu nie zwalnia osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo od złożenia wymienionych dokumentów a w szczególności zapewnienia złożonego albo w innym usc w kraju lub w polskim konsulacie.Dokumenty
  • Dokumenty wymagane do zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego: Dokumenty, stwierdzające tożsamość (ważny paszport lub dowód osobisty) oraz: - kawaler, panna przedkładają odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Ćmielów) - wdowiec, wdowa przedkładają: odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Ćmielów), odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon rejestrowany był poza Ćmielowem). - rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają: odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Ćmielów), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy poprzednie małżeństwo zawarto poza Ćmielowem ).

  • Dokumenty wymagane przy zawarciu związku małżeńskiego; dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),osób zawierających związek małżeński i świadków.