Symbol:
USC.5361

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
2.Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U, Nr 9, poz. 59 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 10.9.2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
4.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.).
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).


Opłaty:
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Za pełnomocnictwo 17,00 zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.
Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001
- W przypadku jeżeli ślub jest zawierany na terenie Ćmielowa:

- W przypadku jeżeli małżeństwo jest zawierane poza Ćmielowem - należy wnieść opłatę na konto urzędu gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (od 1 dnia do 7 dni).

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi:
Osoby planujące zawrzeć związek małżeński tzw. ślub konkordatowy winny wystąpić o wydanie następującego dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składają osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński (nupturienci) w urzędzie stanu cywilnego miejsca stałego zameldowania kobiety lub mężczyzny, w przypadku gdy zainteresowani są zameldowani w dwóch różnych miejscowościach należy wybrać jeden z usc, który wyda stosowne zaświadczenie.

Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od dnia wydania. Opłatę skarbową wnosi się wraz z wnioskiem. Wpłaty należy dokonać na konto tego urzędu w którym będzie sporządzony akt małżeństwa (miejsca zwarcia małżeństwa).

1. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo) może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

2. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem przeczytaj opis usługi -> Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem.


Dokumenty
  • Wniosek

  • Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport)

  • Odpisy aktu urodzenia: kawaler, panna przedkładają: odpis skrócony aktu urodzenia /urodzeni poza gminą Ćmielów/ wdowiec, wdowa przedkładają: odpis skrócony aktu urodzenia /urodzeni poza gminą Ćmielów/ odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka /gdy zgon miał miejsce poza gminą Ćmielów/ rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają: odpis skrócony aktu urodzenia / urodzeni poza gminą Ćmielów/ odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy. /gdy małżeństwo zawarte było poza Ćmielowem/ Urodzeni w gminie Ćmielów i zawierający małżeństwo w Ćmielowie przedkładają tylko dowody osobiste.

  • Dowód opłaty uiszczony na konto właściwego urzędu

  • Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa

  • Urodzeni w gminie Ćmielów ,wnioskujący o wydanie zaświadczenia w Ćmielowie, lecz zawierający małżeństwo poza Ćmielowem, również musza przedłożyć odpisy z aktów urodzenia

  • Gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem - patrz usługa -> zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem (wymagane są te same dokumenty)

  • Dowód opłaty skarbowej uiszczonej na konto właściwego usc (miejsca zawarcia małżeństwa).