Symbol:
USC.5360

Wydział:
USC

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3.Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Opłaty:
Za zaświadczenie - 38 zł
Za pełnomocnictwo -17zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40 lub przelewem na rachunek bankowy w BS.:

URZĄD MIASTA I GMINY W ĆMIELOWIE
BS nr : 35942300002002002480370001Termin odpowiedzi:
Od 1 dnia do 7 dni - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiadająca:
USC

Tryb odwoławczy:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od doręczenia odmowy.

Uwagi:
Osoba planująca zawrzeć związek małżeński za granicą może uzyskać Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą.

Zaświadczenie może uzyskać obywatel polski i bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w gminie Ćmielów.

Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od dnia wydania.

Ważne!
Upewnij się czy w kraju w którym zamierzasz zawrzeć małżeństwo będzie ten dokument konieczny, oraz jakie inne należy spełnić wymogi.

Uzyskanie żądanego zaświadczenia wiąże się z osobistym przybyciem do usc osoby zainteresowanej.
Przebywający poza granicami kraju, składają wniosek w polskim konsulacie.
Osobiste stawiennictwo związane jest z koniecznością złożenia zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które stanowi podstawę wydania zaświadczenia.

Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia - pod warunkiem, że pełnomocnik składa zapewnienie wnioskodawcy podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie. Wraz z pozostałymi dokumentami. Pełnomocnictwo pisemne.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą

  • Dokumenty stwierdzające tożsamość( ważny dowód osobisty lub paszportu , bezpaństwowiec stosowny ważny dokument stwierdzający tożsamość bezpaństwowca, ponadto:

  • Odpisy aktu urodzenia: Panna/kawaler przedkładają odpis skrócony aktu urodzenia /urodzeni poza gminą Ćmielów/. Wdowa/wdowiec przedkładają: skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza gminą Ćmielów/, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka /jeśli zgon został zarejestrowany poza Ćmielowem/. Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają skrócony odpis aktu urodzenia /urodzeni poza gminą Ćmielów/, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli małżeństwo zawarte było poza Ćmielowem, bądź prawomocny wyrok rozwodowy.