OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 18 kwietnia 2011 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej STSR-20/250, budowie LSN/15kV kablem uniwersalnym EXCEL 3x10/10mm2 do zasilania projektowanej stacji nawiązania i rozcięcia istniejącej LNN 230/400 V, budowa przyłącza kablowego i złączy ZK-1+ ZDP
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Boria nr. 142, 141, 139, 138, 306, 305, 304
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o z dnia 14 kwietnia 2011r.
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 12 maja 2011r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w pok. Nr 4.