OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 30 maja 2011 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek PPC Pompy – Jarosław Przysucha zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie 4 sztuk siłowni wiatrowych z fundamentami o parametrach – wieża rurowa stożkowa H=32,5 do 40,0 m, średnica wirnika 24,5 do 27,0 m, montażu transformatora napowietrznego 0,4/15 kV wraz z przebudową fragmentu linii SN i budową podziemnej linii NN.
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Drzenkowice nr 122
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PPC Pompy – Jarosław Przysucha w dniu 25 maja 2011r.
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 21 czerwca 2011r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w pok. Nr 4.