OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 22 czerwca 2011 roku

 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

 Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek Pani Anny Cieleckiej – Gibson zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE w zakresie średnic zawierających się w przedziale od dn 25 do dn 110 z włączeniem do gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Buszkowice.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Buszkowice nr  253, 254, 167/8

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Anny Cieleckiej – Gibson z dnia 13 czerwca 2011r.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 07 lipca 2011r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w pok. Nr 4.