OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 11 sierpnia 2011 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku :
PGE Dystrybucja SA.Oddział w Rzeszowie Rejon Dystrybucji Energii Staszów
ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów
w dniu 2011-08-10 została wydana decyzja  znak UAN.6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej STSR-20/250, budowie LSN/15kV kablem uniwersalnym EXCEL 3x10/10mm2 do zasilania projektowanej stacji nawiązania i rozcięcia istniejącej LNN 230/400 V, budowa przyłącza kablowego i złączy ZK-1+ ZDP realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Boria nr. 142, 141, 139, 138, 306, 305, 304
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.