UAN.6733.3.2011                                                                                 Ćmielów 13.12.2011r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 10 § 1 kpa i art. 33 do art.36  i art.38  w związku z art. 96  ust.1 i 3 oraz art.98  ust. 4  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./
           Podaję do publicznej wiadomości , że w dniu 12.12.2011r  do tutejszego Urzędu wpłynął  raport z jego uzupełnienieniem  o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.,, Odbudowa i budowa rowu odwadniającego ul. Kolejową w Ćmielowie na działkach o nr. ewidencyjnych 1006/1,1028/2,984,982,287/2,(obręb Ćmielów)”  od  Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Kielcach o zapewnieniu udziału społeczeństwa w  postępowaniu dotyczącym uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000-Dolina Kamiennej –PLH260019 .
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest przez  Gminę Ćmielów ,ul.Ostrowiecka 40,27-440 Ćmielów reprezentowanej przez pełnomocnika –Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.,
 ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce.
Procedura udziału społeczeństwa jest przeprowadzana z uwagi na przedłożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie  uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000  właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem i jego uzupełnieniem  oraz  składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie, pokój nr 4, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30,  w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i rozpatrzone przez wydaniem postanowienia uzgadniającego dla w/w przedsięwzięcia. 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP