OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 06 marca 2012 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w Tarnowie  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia polegającego na
Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji  Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z linią światłowodową
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 2173, 2189, 2169, 2115/1, 1698/2, 2005/3, 1999, 2067, 2053, 2052, 2054, 2050, 2051, 2039/2, 2039/3, 2180, 2182, 2178, 2038, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2032, 2033, 2034, 2037, 2036, 2035, 2115/3, 2115/2, 2188/2, 2188/1, 2187, 2186, 2185, 2176, 2175, 2057, 2056, 2055, 2066, 1698, 2114, 2059, 2152, 2039/4, 2168
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 02 marca 2012r. przez pełnomocnika Panią Stanisławę Jeż występującą w imieniu Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w Tarnowie  .
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia  20 marca 2012r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.