ZAPROSZENIE  DO   SKŁADANIA  OFERT
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie ul. Ostrowieka 38 zaprasza SPECJALISTÓW - PLASTYKÓW do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z beneficjentami projektu „WSPÓLNA SPRAWA”, które odbędą się w ramach spotkań klubu samopomocowego w Ćmielowie. 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „przeprowadzenie zajęć z beneficjentami projektu „WSPÓLNA SPRAWA”, które odbędą się w ramach spotkań klubu samopomocowego w Ćmielowie.
 Szczegółowy opis zamówienia
Ćmielów ul. Rynek 50 (Dom Kultury im. W. Gombrowicza ) – 16 godzin
Termin wykonywania zamówienia:
12 marzec 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
19 marzec 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
21 maj 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
4 czerwiec 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
10 wrzesień 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
15 październik 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
12 listopad 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
10 grudzień 2012 r. – godz.10.00 – 12.00 – 2 godziny
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował ceną za godzinę przeprowadzonych zajęć, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto. W przypadku oferentów, którzy zaproponują tę samą cenę Zamawiający dokona wyboru oferenta w oparciu o doświadczenie w prowadzeniu zajęć z ww. zakresu.
Wymagania dotyczące kryteriów:
1.      Posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2.      Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1.  Ofertę cenową.
2.    Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3.    Dokumenty potwierdzające doświadczenie.
Dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 mogą być złożone w formie oryginałów lub potwierdzonych kserokopii.
             Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta specjalisty  plastyka na przeprowadzenie zajęć w klubie samopomocowym”  z podaniem nazwy, adresu, telefonu, numeru NIP, oferenta w terminie do 9 marca 2012 r. do godz. 13.30 w Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 38 pokój nr 1.
            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2012 r. o godzinie 13.45, w pokoju Nr 3 Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 38.
Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty:
14.000  EURO netto
Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom.
Szczegółowe informacje można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 38, pok. nr 3, tel. 15 86 12 281 lub poprzez e-mail: ops.cmielow@wp.pl