OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 10 kwietnia 2012 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku :

Gminy Ćmielów

w której imieniu występuje

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A w Kielcach

w dniu 2012-04-06 została wydana decyzja znak UAN.6733.3.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na odbudowie i budowie rowu odwadniającego ulicy Kolejowej w Ćmielowie na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1006/1, 1028/2, 984, 982, 287/2

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.