OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 14 maja 2012 roku

 

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 marca 2012 r. (data wpływu), Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o w  Tarnowie ul.Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów złożonego przez

pełnomocnika panią Stanisławę Jeż

 

w dniu 2012-05-09 została wydana decyzja  znak UAN.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Św. wraz z linią światłowodową przebiegającego  przez działki położone w mieście Ćmielów oznaczone nr:

2173, 2189, 2169, 2115/1, 1698/2, 2005/3, 1999, 2067, 2053, 2052, 2054, 2050, 2051, 2039/2, 2039/3, 2180, 2182, 2178, 2038, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2032, 2033, 2034, 2037, 2036, 2035, 2115/3, 2115/2, 2188/2, 2188/1, 2187, 2186, 2185, 2176, 2175, 2057, 2056, 2055, 2066, 1698, 2114, 2059, 2152, 2039/4, 2168

z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

 

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.