Oś.6220.3.2012                                                                                      Ćmielów 12.06.2012 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 61 § 1 i  49 kpa i art.33 ust.1, art. 73 ust.1 oraz art. 71 ust.2 pkt 2 i art.74 ust.1 i 3,art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm./ zawiadamiam, że na wniosek  inwestora Dariusz Skurski, Wojnowice 2,27-440 Ćmielów reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Aneta Skurska, zam.Wojnowice 2,27-440 Ćmielów , Burmistrz Ćmielowa wszczął postępowanie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,   Adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy, na działce o numerze 61/3, Wojnowice 6,27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie„
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia  przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010r. Nr 213, poz. 1397 /, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Wojnowice tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Sołtys wsi Wojnowice)
-wywieszenie na terenie miejscowości Wojciechowice (sołtys wsi)
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP