Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVII/141/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi i zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.