OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 17 listopada 2012 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 marca 2012 r. (data wpływu), Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o w  Tarnowie ul.Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów złożonego przez
pełnomocnika panią Grażynę Kowalczyk

w dniu 2012-10-31 została wydana decyzja  znak UAN.6733.3.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa PE100 SDR11 Dn40 o długości 195,00 m, na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1698, 1835 i 1829
z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.