Znak: I.7013.12.1.2013                                                         Ćmielów dn. 13/02/2013r.

 

 

INFORMACJA

O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 późn. zm.) informuje, że w trakcie przygotowania są następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 318082 T – ul. Zaciszna w Ćmielowie”

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 318033 T w m. Piaski Brzóstowskie”

3.„Przebudowa drogi gminnej nr 318011 T Jastków – Kolonia Krzczonowice w gminie Ćmielów”

 

W ramach wyżej wymienionych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępnione są  na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować w formie pisemnej na adres:

Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440  Ćmielów

Informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych można uzyskać pod numerem telefonu (15) 8612018.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja została udostępniona w dniu: 13 lutego 2013 roku na stronie internetowej Gminy Ćmielów www.bip.cmielow.pl  w zakładce „Ogłoszenia/ Burmistrza Ćmielowa” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.