OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 29 marca 2013 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w sprawie toczącej się na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o w Tarnowie wszczętej w dniu 25.04.2012r. oraz uzupełnionego w czasie procedury powtórnego rozpatrzenia sprawy w dniu 02 stycznia 2013r. (data wpływu 04 stycznia 2013r.) dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia polegającego na
Budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji  Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski wraz z linią światłowodową

w dniu 2013-03-29 została wydana decyzja  znak UAN.6733.2.2012 Nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Św. wraz z linią światłowodową przebiegającego  przez działki :
Obręb Ćmielów – działki nr:
2276, 2258/9, 760/2, 759, 758, 757, 760/7
Obręb Brzóstowa – działki nr:
1034, 1035, 1033, 971, 972, 883, 855, 970, 973, 974, 975, 963, 965, 966, 967, 969, 684, 695, 694, 691, 692, 693, 1032, 1030/5, 1030/3, 1031, 1029, 1030/2, 1036, 1037, 1038, 1025, 1024/2, 1026, 1027/2, 1027/1, 1028, 1011
Obręb Grójec – działki nr:
240/17, 240/16, 240/7, 240/6, 240/12, 240/11, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 260/4, 260/5, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 263/4, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/2, 265/6, 257/1, 362, 363, 254/2, 254/3, 254/1, 255/1, 255/2, 256
Obręb Jastków – działki nr:
786, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 745, 54, 58, 61, 63/2, 63/1, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 85, 99, 102, 105, 107, 110, 113, 116, 118/2, 123, 133, 134/1, 136, 94/1
Obręb Wojnowice – działki nr:
30, 31, 32, 33/3, 37, 69/2, 282, 290, 305, 306, 307, 33/6, 26/2, 61/3, 61/4, 134, 33/5, 313
Obręb Wólka Wojnowska – działki nr:
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 390, 351, 352, 353, 354, 355, 357/1, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444/1, 444/2 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463/1, 464, 465, 466, 467, 510, 512/1, 513, 514, 515, 517, 518, 520, 521, 528, 529, 530, 531, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 719, 721, 722, 724, 725, 727, 728, 729, 732, 774, 806/2, 882, 907
z decyzją i załącznikami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.cmielow.pl.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.