Oś.6220.5.2011  

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 10 § 1 kpa i art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./
Podaję do publicznej wiadomości , że  do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie do  raportu  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizowanego przez inwestora Piotra Romańskiego ul. Okrężna 6, 27-400 Ostrowiec Św.  , dla przedsięwzięcia polegającego na  ,,Remoncie stopnia wodnego na rzece Przepaść w km 2 +230”.
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010r. Nr 213, poz.1397 ./,
Procedura udziału społeczeństwa jest przeprowadzana z uwagi na przedłożenie do tutejszego urzędu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa.
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 21.06.2013 r.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-umieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
3.A/a