OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 06 czerwca 2013 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2012r. uzupełnionego dnia 28 stycznia 2013r. (daty wpływu), PGE Dystrybucja SA O/Lubilin ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin złożonego przez pełnomocnika pana  Tomasza Maślankę
w dniu 2013-06-03 została wydana decyzja  znak UAN.6733.4.2012 Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka linii napowietrznej NN, budowie linii SN oraz budowie stacji SN/NN w miejscowości Jastków gmina Ćmielów na działkach nr 779, 119, 120, 121, 123, 127, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135, 766, 137, 768,138/1, 308, 316, 412, 413, 414, 415, 419, 420/2, 422, 424, 425, 427/1, 436, 442, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600
z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.