Oś.6220.1.2013                                                                                   Ćmielów 13.06.2013r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 61 § 1 i  49 kpa i art.33 ust.1, art. 73 ust.1 oraz art. 71 ust.2 pkt 2 i art.74 ust.1 ,art.75 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm./ zawiadamiam, że na wniosek   Firmy ,,STALWIT”  ul. Kolejowa 7, 86-100 Świecie , reprezentowanej przez pełnomocnika  Pan Maciej Kowalik ,Instytut OZE sp. z o.o, ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce
Burmistrz Ćmielowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  ,, Odbudowie  piętrzenia wody na rzece Kamiennej (w km 50+130) z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej zlokalizowanego w miejscowości  Ćmielów, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.  ”
Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 5 oraz  66 lit a i d
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2010r. Nr 213, poz. 1397 /, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ćmielowa. 
Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania
opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 09.07.2013r.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.