Ogłoszenie

 

Burmistrz Ćmielowa

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2020

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2013 roku  do godz. 15:30 w formie przyjmowania propozycji, wniosków, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

a)      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów –  www.cmielow.pl,

b)      w Biuletynie Informacji Publicznej  - www.bip.cmielow.pl,

c)      w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, pok. 11 lub 15 (sekretariat) w godzinach urzędowania.

Propozycje, wnioski, uwagi, opinie można przekazać:

a) drogą elektroniczną na adres: strategia@cmielow.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów lub bezpośrednio do sekretariatu tut. urzędu (pokój nr 15) w godzinach urzędowania.

 

Wnioski, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 31 lipca 2013 roku lub niepodpisane  nie będą rozpatrywane.