Znak: I.7013.27.57.2013                                                                  Ćmielów dnia 12.08.2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

 

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 ze zm.)

 

Informuję

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014- 2020”

 

Zgodnie  z art.46 i art.57 pkt.2 w/w ustawy w dniu 09.08.2013r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz zgodnie z art.46 i art.58  pkt.1 ust 2 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014- 2020.

 

Informację o przystąpieniu do przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40.

 

 

Pliki do Pobrania :

1.Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014- 2020.