OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 687) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 30.07.2013r., uzupełniony pismem z dnia 03.09.2013r. (pisma bez znaku),
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap I na odcinku od km 1+897,36 do km 7+370,25”.