OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 687) w związku
z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267)
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.07.2013r., uzupełniony w dniu 04.09.2013r., pisma bez znaku, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
wydana została decyzja Nr 3/13 z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap I na odcinku od km 1+897,36 do km 7+370,25”, na terenie powiatu ostrowieckiego, gmin: Bodzechów i Ćmielów, na nieruchomościach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren:
Powiat ostrowiecki;
Gmina Bodzechów,
obręb Goździelin: 149, 152 (152/1, 152/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 271 (271/1, 271/2), 277 (277/3, 277/4), 314 (314/1, 314/2), 315 (315/1, 315/2), 334 (334/1, 334/2),
obręb Bodzechów: 531 (531/1, 531/2), 535, 619/80 (619/83, 619/84), 620/1 (620/2, 620/3), 855 (855/1, 855/2), 856/5, 868 (868/1, 868/2), 875/10 (875/19, 875/20), 875/12, 875/14 (875/46, 875/47), 875/15 (875/44, 875/45), 875/17 (875/21, 875/22), 875/34 (875/23, 875/24), 875/35 (875/25, 875/26), 878 (878/1, 878/2), 880 (880/1, 880/2), 921 (921/1, 921/2, 921/3), 1405 (1405/1, 1405/2), 1406 (1406/1, 1406/2),
Gmina Ćmielów,
obręb Grójec: 101/1 (101/3, 101/4), 101/2 (101/5, 101/6), 134 (134/1, 134/2), 135 (135/1, 135/2), 136/3 (136/7, 136/8), 140/1 (140/4, 140/5), 160 (160/1, 160/2), 163/7 (163/11, 163/12), 164/2 (164/3, 164/4), 212/2 (212/3, 212/4), 213/3 (213/4, 213/5), 329/3 (329/4, 329/5), 358,
obręb Brzóstowa: 512 (512/1, 512/2), 531 (531/1, 531/2), 548, 574 (574/1, 574/2), 777 (777/1, 777/2), 787 (787/1, 787/2), 788 (788/1, 788/2), 835 (835/1, 835/2),
- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren przeznaczone pod:
• przebudowę infrastruktury:
Powiat ostrowiecki
Gmina Bodzechów:
obręb Denkówek: 79/1, 79/3,
obręb Goździelin: 148, 163 (163/2),
obręb Bodzechów: 523, 620/1 (620/3), 773, 855 (855/2), 856/1, 856/3, 856/8, 856/10, 856/11, 878 (878/2), 879, 880 (880/2), 881, 947/1, 947/2, 948, 949, 952, 978, 1401, 1459,
Gmina Ćmielów,
obręb Grójec: 133, 134 (134/2), 135 (135/2), 136/6, 150, 213/3 (213/5),
obręb Brzóstowa: 493, 531 (531/2), 532, 573,
• przebudowę dróg innej kategorii:
Powiat ostrowiecki
Gmina Bodzechów:
obręb Goździelin: 269,
obręb Bodzechów: 523, 620/1 (620/3), 773, 924, 978, 1459,
Gmina Ćmielów,
obręb Grójec: 360/1, 366, 380,
obręb Brzóstowa: 789.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości, określa termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, ustala obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń
w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren staną się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego, z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72, tel.: (41) 347-04-71, 347-04-80 wew. 73.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdują się w uzasadnieniu decyzji Nr 3/13 Wojewody Świętokrzyskiego.

Strony z decyzją oraz całą dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30. Jednocześnie wyjaśnia się, że
w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.
Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe. Dodatkowo informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bodzechów i w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów.