I. 7013.27.60.2013                                                                           Ćmielów dn. 10/12/2013r.

 

Informacja

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.48 ust.4 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2013r., poz 1235 z późn. zm.)

 

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2020

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt.2 i art.58 ust. 1 pkt.2, w związku z art. 48 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2013r., poz 1235 z późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategiczne oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2020.

 

Pismem znak: WPN-II.410.63.2013.ML z dnia 04/12/2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla w/w projektu strategii.

 

Pismem znak: SEV.9022.5.63.2013 z dnia 09/09/2013r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, że można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu strategii.

 

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy  Burmistrz Ćmielowa  odstąpił od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2020. 

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

- publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie: www.bip.cmielow.pl

Załączniki:

1.Uzasadnienie z art. 49 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2013r., poz 1235 z późn. zm.)

2. Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2020