Oś.6220.2.2013                                                                               
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art. 10 § 1 ,art. 49  kpa i art. 29 oraz art.33,art. 63 ust.1 i 2 , art. 64 ust. 1 oraz art.65 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm./
Podaję do publicznej wiadomości , że  Burmistrz  Ćmielowa  wydał postanowienie o  odstąpieniu od obowiązku   przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko i wykonania raportu   dla przedsięwzięcia realizowanego przez   inwestora   Świętokrzyski Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, reprezentowany  przez pełnomocnika  Pana Grzegorza Rodak, Neoinvest  Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, polegającego na   ,,Budowie  obwodnicy Ćmielowa’’ zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów długości ok. 5,100 km od km ok. 7+370 (km wyłączenia proj. odcinka z drogi wojewódzkiej) do km ok. 12+124,50 (km włączenia proj. odcinka drogi do drogi wojewódzkiej) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustaleniu zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informujemy również o możliwości zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.12.2013 r.  Nr. WOO.II.4240.299.2013.IKG.10 oraz opinią sanitarną Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. z dnia 20.08.2013 r. znak: Nr.SE.V-4470/16/KCh/13.w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
  Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy,
składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,
 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na słupach ogłoszeniowych
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-wywieszenie na terenie miejscowości Brzóstowa,Jastków,Wólka Wojnowska,Krzczonowice
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Pełnomocnik
3.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
4.A/a