Oś.6220.2.2013                                                                  

 


ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH  DOKUMENTACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI


           Stosownie do  art. 10 § 1  kpa organ zawiadamia strony ,iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  ,,Budowa  obwodnicy Ćmielowa’’ zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów długości ok. 5,100 km od km ok. 7+370 (km wyłączenia proj. odcinka z drogi wojewódzkiej) do km ok. 12+124,50 (km włączenia proj. odcinka drogi do drogi wojewódzkiej) z wniosku inwestora  Świętokrzyskiego Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, reprezentowany  przez pełnomocnika  Pana Grzegorza Rodak, Neoinvest  Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.
Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowieniem  Nr.SE.V-4470/16/KCh/13   z dnia 20.08.2013  r. i   przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  postanowieniem   Nr. WOO.II.4240.299.2013.IKG.10  z dnia 03.12.2013 r.,
 Z materiałami sprawy strony mogą się  zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka  40,27-440 Ćmielów ,pok.nr.1 w terminie 5 dni od daty ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na słupach ogłoszeniowych
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-wywieszenie na terenie miejscowości Brzóstowa,Jastków,Wólka Wojnowska,Krzczonowice
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Pełnomocnik
3.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
4.A/a