OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

         Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2012r  poz. 647 z późn. zm.) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o Oddział w Tarnowie  Zakład w Sandomierzu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na

Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 o długości L -190m

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 2714, 2777, 2712, 2713

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 13 grudnia 2013r. przez pełnomocnika Pana Edwarda Wilka występującego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia  30 grudnia 2013r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie – pok nr 4.