Oś.6220.2.2013                                                                                   Ćmielów 16.01.2014 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ĆMIELOWA

           Działając na podstawie art.  108 § 2, 49 , 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 75 ust. 4 stawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1235 ze zm./
Podaję do publicznej wiadomości , że  Burmistrz  Ćmielowa  wydał postanowienie o  nadaniu decyzji Burmistrza Ćmielowa  znak: Oś.6220.2.2013  z dnia 08.01.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,  Budowie  obwodnicy Ćmielowa’’ zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski-Ożarów długości ok. 5,100 km od km ok. 7+370 (km wyłączenia proj. odcinka z drogi wojewódzkiej) do km ok. 12+124,50 (km włączenia proj. odcinka drogi do drogi wojewódzkiej)  , rygor natychmiastowej wykonalności realizowanego przez   inwestora   Świętokrzyski Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, reprezentowany  przez pełnomocnika  Pana Grzegorza Rodak, Neoinvest  Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.
 Informujemy również o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie, pokój nr 1,
tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30, możliwość zażalenia stronie służy w terminie 7 dni od daty upublicznienia / dostarczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ćmielowa
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
-wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie,
-wywieszenie na słupach ogłoszeniowych
-wywieszenie na terenie miejscowości Ćmielów  tj. w rejonie planowanego przedsięwzięcia(Przewodniczący Rad Osiedlowych)
-wywieszenie na terenie miejscowości Brzóstowa,Jastków,Wólka Wojnowska,Krzczonowice
-zamieszczenie na stronie internetowej BIP

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Pełnomocnik
3.Strony postępowania wg odrębnego wykazu poprzez obwieszczenie
4.A/a