OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 03 lutego 2014 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r  poz 647 z późn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2013 r. (data wpływu), Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o w  Tarnowie ul.Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów złożonego przez pełnomocnika pana Edwarda Wilka

w dniu 2014-02-03 została wydana decyzja  znak UAN.6733.5.2013 Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa DN40 na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 2714, 2777, 2712, 2713 o długości 190,00 m wraz z przyłączem PE DN 25 o długości 2,0m na działce nr 2763
z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.