OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 20 lutego 2014 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r  poz 647 z późn. zm. ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek Gminy Ćmielów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na
Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Sandomerskiej
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 820 i 1433/3
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 11 lutego 2014r. przez Gminę Ćmielów
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.