Zarządzenie Nr 12/2014

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 26 lutego 2014 roku

 

 

        w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)  oraz art. 11 ust. 1pkt. 1 i art. 15 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

W celu wsparcia realizacji zadania publicznego w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów, złożonej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Ćmielowa z dnia 29 stycznia 2014 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 7/2014 Burmistrza Ćmielowa z dnia 17 lutego 2014 roku, w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa powyżej,

 

zatwierdzam ofertę:

 

Nr 1 złożoną przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św. na realizację zadania pn.: „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Ćmielów”

Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości 7.000,00zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy, a sprawy finansowe Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.