OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 19 marca 2014 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r  poz 647 z późn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ćmielów z dnia 11 lutego 2014r. (data wpływu)

w dniu 2014-03-19 została wydana decyzja  znak UAN.6733.1.2014 Nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z rejonu ul.Sandomierskiej w mieście Ćmielów, o zakresie rzeczowym – sieć kanalizacyjna wykonana z rur PPD o średnicy 160-200mm o długości około 260,0 mb na działkach numer ewidencyjny 820 i 1433/3 w mieście Ćmielów.
Z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.