Ogłoszenie

 

Burmistrz Ćmielowa

ogłasza wszczęcie konsultacji społecznych w sprawie wyboru projektu do realizacji i dofinansowania w ramach programu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego  „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 rok”

 

1. Przeprowadzenie konsultacji związane jest z wyborem projektu/zadania do realizacji w 2014 roku przy dofinansowaniu ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 rok”

2. Dofinansowaniu ze środków samorządu województwa podlegają:

a)  budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa, zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno -  kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.), rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów a także infrastruktury towarzyszącej;

b) budowa i urządzanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji, służących do użytku publicznego,    

c)  zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości;

d) odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu i ich adaptacji na cele publiczne;

e) urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku;

f) wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno -  kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców

g) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp);

3. Z uwagi na wysokość dofinansowania z budżetu samorządu województwa  ( do 80% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 20.000,00zł.,) zgłaszane projekty nie powinny obejmować zakresu rzeczowo – finansowego o wartości większej niż  25-28tys. zł.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 27 marca 2014 roku do 07 kwietnia do godz. 15:00 w formie przyjmowania propozycji, wniosków.

5. Konsultacje zostaną zakończone w dniu: 07 kwietnia 2014 rok o godz. 15:00 podsumowaniem konsultacji w formie zebrania z mieszkańcami gminy w tut. urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – pokój nr 13 (sala narad i posiedzeń).

6. Niniejsze ogłoszenie zostaje poddane publicznej widomości poprzez:

a)      publikację w Biuletynie Informacji Publicznej  - www.bip.cmielow.pl,

b)      publikację na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów

7. Propozycje, wnioski dotyczące proponowanych zadań można przekazywać:

a) drogą elektroniczną na adres inwestycje2@cmielow.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów lub bezpośrednio do sekretariatu tut. urzędu (pokój nr 15) w godzinach urzędowania.

c) osobiście na spotkaniu w dniu: 7 kwietnia 2014r. kończącym konsultacje społeczne, o którym mowa w pkt. 5