Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną i urządzeń dmuchanych w trakcie imprezy plenerowej w gminie Ćmielów

 

1.      Wydzierżawiający: Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, ul. Rynek 50, 27 – 440 Ćmielów, NIP 863-100-13-26, REGON  001221625 tel./fax. /15/ 8612108, e-mail: dk.cmielow@op.pl

2. Przedmiot: obsługa gastronomiczną oraz urządzeń dmuchanych tzw. „dmuchańców”, w formie dzierżawy części nieruchomości, na której będzie odbywać się następująca impreza:

 nazwa imprezy: Dni Ćmielowa

Miejsce: Stadion Miejski MKS „ ŚWIT” w Ćmielowie, ul. Sportowa 50

Data 25.05.2014 r.

Godz.. imprezy: 16.00 – 22.00

Program: występy podopiecznych Domu Kultury w Ćmielowie, program kabaretowy parodysty Stana Tutaja, koncert zespołu VOX, zabawa taneczna z DJ Dekar.

Dzierżawa gruntu będzie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z możliwością sprzedaży ciepłych posiłków i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%, piwa oraz  urządzeń dmuchanych szeroko rozumianych „dmuchańców”.

Wydzierżawiający zapewnia bezpłatnie zasilanie energetyczne z możliwością przyłączenia urządzeń o łącznej maksymalnej mocy do 15 kW. Dostęp do przyłącza wody na obiekcie Stadionu MKS Świt.

Dzierżawca zobowiązany jest posiadać decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na handel środkami spożywczymi oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez.

3. Oferta: warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

a) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przeznaczonym do wydzierżawienia terenem oraz projektem umowy i nie wnosi do niej uwag,

d) oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego w rozbiciu na poszczególne imprezy

e) ofertę gastronomiczną z wyszczególnieniem oferowanych potraw,

f) ofertę urządzeń dmuchanych szeroko rozumianych „dmuchańców”,

g) informację dot. liczby miejsc siedzących dla konsumentów,

h) oświadczenie, że w trakcie imprez  oferent będzie posiadał wymagane prawem zezwolenia związane z rodzajem prowadzonej działalności.

4. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać/przesłać w zamkniętych kopertach z napisem “oferta na obsługę imprez” w sekretariacie  Domu Kultury w Ćmielowie ( II pietro) do dnia 29 kwietnia 2014 roku  do godz. 12:00.

5. Otwarcie ofert: oferty zostaną otwarte w dniu: 29 kwietnia 2014 roku o godz. 1215 w pokoju Głównej Księgowej na II piętrze .

6. Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

Justyna Chamera – Dyrektor Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, 27-440 Ćmielów ul. Rynek 50 tel. 15/ 8612108 w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury.

7. Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej: www.bip.cmielow.pl ,  www.dkcmielow.naszbip oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG w Ćmielowie i Domu Kultury w Ćmielowie. Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości.

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty pod kątem ich atrakcyjności handlowej. Komisja wybierze oferty z najwyższym oferowanym czynszem dzierżawnym. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia innych usług gastronomicznych np.: gotowana kukurydza, wata cukrowa, popcorn, gofry, prażynki, lody, w przypadku braku wyżej wymienionych dań w ofercie złożonej przez oferenta.

9. Załączniki: wzór umowy– zał. Nr 1. Załącznik dostępny jest na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie oraz w Sekretariacie domu Kultury na II piętrze.

Ćmielów dn. 22.04.2014 r.                                                  

 

Zatwierdził:

Dyrektor Domu Kultury w Ćmielowie

Justyna Chamera