OBWIESZCZENIE
z dnia 6 maja 2014r.
o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Grójec, oraz strategicznej oceny oddziaływania przedmiotowego opracowania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2012r  poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1-5, art.40 i art.41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ćmielowie Uchwały Nr XXXVI/285/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/179/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 17 listopada 2005 r. Nr 261, poz. 3211 ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XL/308/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2010 r. Nr 65, poz. 3292 oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:
1. zmiana przeznaczenia zmiana przeznaczenia działek nr 141, 140/1, 140/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 150, 151, 152, 153, 154/3, 154/4 i 186/16  na tereny budowlane
2. aktualizacja zapisów dotyczących możliwości i ogólnych zasad lokalizacji infrastruktury technicznej
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów na piśmie, do protokółu lub drogą mailową bez wymaganego podpisu elektronicznego na adres urzad@cmielow.pl do dnia 03 czerwca 2014r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ćmielowa. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek do projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grójec powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów do dnia 03 czerwca 2014r.


 obrazek

obrazek