Znak: I.7013.27. 2.2014                                                                  Ćmielów dnia 06/06/2014r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1235 z późn. zm.)

 

Informuję

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Ćmielów na lata 2008-2015

 

Zgodnie z art. 46 i art. 57 pkt.2 w/w ustawy w dniu 06.06.2014r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz zgodnie z art. 58 ust 1 pkt. 2 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  Planu Odnowy Miejscowości Ćmielów na lata 2008-2015.

 

Informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40.

 

 

Załącznik: projekt Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Ćmielów na lata 2008-2015.