OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 10 października 2014 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. l i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r  poz 647 z późn. zm. ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja S.A Rzeszów w dniu 03 października  2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej wraz z liniami kablowymi SN i nN
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Ruda Kościelna nr 48, 52, 73, 517, 607
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A Rzeszów w której imieniu występuje pełnomocnik Pan Andrzej Gucwa z dnia 29 września  2014r. uzupełnionego w dniu 03 października 2014r.
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.