Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/327/2014 z dnia 02 października 2014r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/215/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie:powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Unieszkodliwienia Odpadów "Janik" Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa Instalacji Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ZUO "Janik" Sp. z o.o., dofinansowanego ze środków współfinansowych UE.